Projectmanagement in de Bouw

Bureau de Bont

Staat u aan de start van een nieuw en uitdagend project? Loopt uw huidige project niet zoals u wenst? Heeft u door de dagelijkse hectiek te weinig tijd voor gedegen management van uw project? Laat u inspireren door de dienstverlening van Bureau de Bont en scroll naar beneden.

Project Start-Up

Een goed begin is meer dan het halve werk. Beïnvloed uw projectverloop maximaal bij de start van uw project, kies voor een effectieve Project Start-Up!

Project Start-Up

Met een Project Start-Up krijgt u inzicht in en begrip voor de belangen en persoonlijke kwaliteiten van de belangrijke projectbetrokkenen. U krijgt commitment op aanpak, verantwoordelijkheden en procesgang en voert regie op stakeholders- en risicobeheersing. Aan de hand van één of meerdere sessies, passend bij de grootte en complexiteit van uw project, worden de belangrijkste aspecten van het project besproken, beleefd en vastgesteld. Wij gaan hierbij in op het project, het proces en de mens. Gaat u voor een goede start van uw project, neem dan contact met ons op.

Resultaat:

 • Inzicht in doelen en randvoorwaarden van het project
 • Commitment op aanpak, verantwoordelijkheden en procesgang
 • Inzicht in en begrip voor elkaars belangen en persoonlijke kwaliteiten
 • Risico- en stakeholdersbeheersing gedefinieerd
 • Concrete afspraken gemaakt over communicatie, rolverdeling, et cetera

Samenwerken is de sleutel tot een goed projectrendement en projectplezier. Monitor uw samenwerking, voorkom problemen en vermijd verrassingen.

Periodieke ProjectMonitor

De Periodieke ProjectMonitor verbindt de projectpartners, zorgt voor constructief overleg en versterkt de relatie tussen de teamleden. U krijgt inzicht in het heersende sentiment in uw team en voorkomt hiermee vermijdbare escalaties en projectvertragingen. Het sentiment wordt periodiek gemonitord en daarna worden de (anonieme) resultaten besproken met de belangrijke projectpartners. Acties worden geformuleerd om ook de follow-up te borgen. Versterk uw grip op het project en maak gebruik van de Periodieke ProjectMonitor.

Resultaat:

 • Verbinding en begrip in plaats van polarisatie en claims
 • Constructief en scherp overleg, geen juridisch e-mailverkeer
 • Er wordt op een comfortabele manier gesproken over zaken die niet goed gaan, zonder claims!
 • Een oplossingsgerichte houding door begrip voor elkaars standpunten en belangen

Beheersen van risico’s en kansen doen we dagelijks. Als we het echt gecommitteerd en structureel doen, levert het zo veel op.

Risicobeheersing

Structurele en gecommitteerde risico- en kansbeheersing helpt u faalkosten te reduceren en projectkansen te verzilveren. Uw risico- en kansbeheermethode is geïntegreerd in de projectaanpak en heeft teruglopende faalkosten en een hoger projectrendement tot gevolg. Door inspiratie en begeleiding op de belangrijke keymomenten ontstaat er een duidelijke en project specifieke aanpak en continu bewustzijn bij projectmedewerkers en partners. U kunt hierbij denken aan; begeleiden van risicosessie, geven van feedback op de risicoanalyse, etc. Stel samen met ons vast welke aanpak het best bij uw project past.

Resultaat:

 • Risicobeheersmethode vastgesteld en actief geïntegreerd
 • Afname risico’s daarmee afname faalkosten, daarmee toename van rendement
 • Toename risicobewustzijn/alertheid bij medewerkers
 • Een zo hoog mogelijke graad van veiligheid, zowel in fysieke en economische zin, binnen de scope van het project en ten opzichte van derden

Van risico’s naar toegevoegde waarde. Zie stakeholders en de projectomgeving als een kans om waarde te creëren, niet om risico’s af te dekken.

Stakeholdermanagement

Stakeholder- en omgevingsmanagement worden een integraal onderdeel van uw project. U ziet kansen om risico’s om te zetten in draagvlak en toegevoegde waarde. Onze aanpak gaat verder dan het managen van verrassingen en het formuleren van beheersmaatregelen. Wij analyseren de stakeholders, ontwikkelen een omgevingsstrategie, vertalen deze door in concrete maatregelen en interventies en brengen deze zo mogelijk ook tot uitvoer. Proactief van en communiceren met de projectomgeving staat centraal. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Resultaat:

 • Stakeholders en hun belangen inzichtelijk voor projectteam; daardoor overzicht, rust en vertrouwen
 • Beheersing van projectgebonden risico’s ten aanzien van stakeholders, omgevingsmanagement en media
 • Soepele en proactieve projectcommunicatie
 • Creëren van veerkracht bij stakeholders

De dekens worden even opgeschud. Ook de individuele teamleden die het project aansturen verdienen externe inspiratie, reflectiemomenten en een sparringspartner.

Projectcoach

De projectcoach zorgt voor maximale  focus op projectleiderschap die aansluit bij de behoefte van projectaansturing, team en opdrachtgevers. Ten aanzien van zachte aspecten als communicatie, omgaan met belangen en leiderschap ontstaat visie en consensus. Helderheid over de hardere kant als rapportages, sturingsmechanisme en processen leiden tot een eenduidige omgeving waarin het individu maximaal kan presteren. Door als projectcoach te sparren met de projectleider en de individuele leden van het team  op de niet-technische inzichten, vaardigheden en principes ontstaan een gedragen projectaanpak en het versterken van vaardigheden bij de individuen. Op zoek naar inspiratie? Neem dan contact met ons op.

Resultaat:

 • Toename focus op projectteamaansturing rondom communicatie, belangen, rendement, risico’s, samenwerking, processen en leandenken
 • Afname faalkosten als gevolg betere samenwerking met projectpartners
 • Inspireren en het bieden van een stok achter de deur voor projectteamleden
 • Bespreken van persoonlijke kwaliteiten, samenwerking, belangenbehartiging, processturing en kansen denken

Van tegenstrijdigheid tot constructieve oplossingen. Een mediator versterkt de band tussen u en uw opdrachtgever.

Mediation

Voorkomen van escalaties, bewaken van de voortgang van het project en het onderhouden van een constructieve samenwerking. Om dit te bereiken is er soms een mediator nodig die objectief bruggen kan bouwen tussen u en uw opdrachtgever. De stappen die wij doorlopen zijn: 1. Erkennen van de verschillen in mening en belangen 2. Isoleren van deze verschillen 3. Komen tot een constructieve oplossing. Heeft u behoefte aan een onafhankelijke en oplossingsgerichte mediator om (verdere) escalaties te voorkomen? Neem dan contact met ons op.

Resultaat:

 • Een weg naar de aanvaardbare oplossing
 • Een basis voor verdere constructieve samenwerking
 • Acceptatie en bezinning bij beide partijen
 • Schade beperkt tot de omvang van het conflict

Uw project aantoonbaar onder controle en inspiratie voor verbetering. Borg uw resultaten en processen om te voldoen aan veranderende contractvormen en de kritische blik van uw opdrachtgever.

Projectmanual

Beter inzicht in hoe we werken, wie waar verantwoordelijk voor is en welke standaarden wij hanteren. Het bedenken, vastleggen en levend houden van projectafspraken is niet eenvoudig. Maar inzicht in verantwoordelijkheden en werkwijzen stelt het collectief aan individuele medewerkers in staat maximaal te presteren. Het maken en onderhouden van een projectmanual die toegankelijk is en daarmee bijdraagt aan de projectrealisatie is het antwoord. Weten hoe? Neem contact met ons op.

Resultaat:

 • Duidelijkheid bij projectmedewerkers en partners
 • Inzicht in verantwoordelijkheden, processen en te hanteren formats
 • Kwaliteit aantoonbaar richting opdrachtgever
 • Duidelijke communicatie, beheersstructuur en verantwoording
 • Projectcertificering mogelijk

Uw project aantoonbaar onder controle. Borg uw resultaten en processen om te voldoen aan veranderende contractvormen en de kritische blik van uw opdrachtgever.

Projectaudits en certificering

Kwaliteit en resultaat van uw project en proces zichtbaar maken voor de opdrachtgever, uw eigen directie of de projectstuurgroep. Helderheid en zekerheid voor alles. Met behulp van diverse methoden om kwaliteit inzichtelijk te maken (ISO 9001/ISO 14001/Systems Engineering) en met waarderende projectaudits ondersteunen we u in het aantoonbaar maken van uw controle. Benieuwd welke methodes wij toepassen bij nieuwe contractvormen of bent u op zoek naar helderheid en zekerheid in uw project? Neem dan contact met ons op.

Resultaat

 • Projectprocessen zijn kritisch bekeken
 • Afspraken bekrachtigt bij teamleden
 • Processen en kwaliteit onafhankelijk aantoonbaar

‘Waar je struikelt, ligt je grootste schat begraven’ is een gevleugelde LEAN-uitspraak. Ook in uw project kan middels lean het rendement en de samenwerking worden verbeterd.

Lean projectaanpak

De lean projectaanpak zorgt voor een verbetering in projectrendement, samenwerking en klantwaarde. Middels de verschillende leaninterventies kunt u de verspilling samen met ketenpartners terugdringen met rendementsverbetering en waardevergroting voor alle partijen tot gevolg. De Leanfilosofie kent vele aanpakken, wij helpen u de juiste methode te kiezen, gericht op uw specifieke project. Weten op welke wijze u het rendement en de samenwerking in uw project kunt verbeteren? Neem dan contact op met ons.

Resultaat:

 • Efficiency aan de proceskant
 • Betrokkenheid, samenwerking, dialoog en denken vanuit klantwaarden aan de menskant
 • Meer rendement voor alle betrokkenen
 • Kortere ontwerp- en bouwtijd

Uw project verloopt stroef en u heeft het gevoel dat de samenwerking verbeterd kan worden? Boost uw project en realiseer binnen 1 dag concrete voortgang!

ProjectBoost

De ProjectBoost is erop gericht om snel en effectief maatregelen te treffen om de samenwerking in het project te versterken. U als projectdirecteur/projectleider krijgt tal van handvatten om het project nog beter te beheersen. Dit alles gebeurt binnen 1 dag. Aan het begin van de dag spreken wij enkele key projectleden over hun ervaringen in het project. Deze ervaringen maken we bespreekbaar tijdens de middagsessie waarin we concrete acties met elkaar benoemen. We letten hierbij zowel op de harde als de zachte kant van samenwerking. Boost uw project en neem contact met ons op!

Resultaat:

 • Versterking van de beheersing van uw project
 • Binnen 1 dag concrete handvatten ter bevordering van uw project
 • Draagvlak bij key projectleden voor nieuwe beheersmaatregelen

Waarom apart leren buiten projecten, terwijl het gezamenlijk praktisch en direct toepasbaar binnen uw lopende project(en) kan?

Projectgebonden training

Om met het integrale projectteam een op het project en projectteam maatgemaakte projectmanagementtraining te volgen heeft vele voordelen. Inzichten en vaardigheden kunnen direct door worden vertaald naar projectspecifieke procedures, werkwijzen en afspraken. U krijgt commitment op aanpak, procedures en werkwijzen. Projectteamleden zijn gemotiveerd nog beter samen te werken en te communiceren. We starten vroegtijdig met een aantal workshops waarbij projectmanagement en -samenwerking centraal staan. De specifieke thema’s (projectbeheersing, risicomanagement, stakeholdermanagement, aansturing, persoonlijke effectiviteit en communicatie) worden afgestemd op uw project en uw projectteamleden. Tijdens de workshops trainen we de vaardigheden van de projectleden en vertalen we deze direct door in concrete aandachtspunten/acties voor uw project. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Resultaat:

 • Teambuilding  van het integrale projectteam
 • Gedragen aanscherping op werkwijzen, procedures en afspraken
 • Gemotiveerde medewerkers
 • Proactieve medewerkers die in staat zijn aan de hand van gezamenlijk referentiekader het project beter te organiseren en managen en uit te voeren
 • Vaardigheidsontwikkeling bij individuele teamleden

Zullen we nu écht eens de resultaten van samen werken gaan realiseren? Eindklantwaarde-, keten- en competentiegericht!

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking zorgt voor slimmer, effectiever en plezierig werken aan een beter integraal eindresultaat. Het succes start op strategisch niveau waar directies van ketenpartners samen heldere gemeenschappelijke ambities formuleren en bijbehorende randvoorwaarden creëren. Daarna volgt een goede doorvertaling naar het project. Bureau de Bont faciliteert gedurende de rit dit hele proces op de verschillende niveaus, waarbij learning by doing en de kracht van verbinden centraal staat. Bent u nieuwsgierig naar wat ketensamenwerking voor u kan opleveren, wat de bouwstenen voor succes zijn en onze ervaringen? Bel ons voor een vrijblijvend inspirerend gesprek.

 Resultaten:

 • Persoonlijke ontwikkeling van team en individu om anders te leren werken
 • Gezamenlijk eindresultaat met integraal betere prijs/kwaliteitverhouding voor de (eind)klant
 • Betrokkenen ervaren plezier in plaats van strijd
 • Creëren van innovatieve oplossingen
 • Kortere doorlooptijden gerealiseerd

‘Boek direct resultaat in meerdere projecten! Gebruik de training als middel om projectmanagement binnen je organisatie te professionaliseren’

Training projectmanagement

U wilt graag uw projecten zo gestructureerd en zo eenduidig mogelijk inrichten, aansturen en beheersen. U wilt u medewerkers in staat stellen dit met de benodigde autonomie en binnen de kaders van de organisatie in te vullen. Daarnaast wilt u de meer zachtere vaardigheden versterken om het spel met opdrachtgever, teamleden en stakeholders op een juiste manier te spelen. De training projectmanagement zorgt voor een professionele ontwikkeling van uw medewerkers binnen de door uw organisatie gestelde kaders. Iedere training is dan ook maatwerk en toegesneden op uw organisatie waarin de relatie tussen de training en de dagelijkse praktijk van de deelnemers staat centraal. De training projectmanagement wordt gegeven in lijn met onze visie op Trainen & Ontwikkelen. Zet een volgende stap in de professionalisering van projectmanagement binnen uw organisatie en bij uw mensen en neem contact met ons op!

Resultaat

 • Een gemeenschappelijk begrippenkader ten aanzien van (het beheersen van) projecten
 • Kennisdeling en ontwikkeling van best practices
 • Versterking van interne samenwerking (tussen personen en afdelingen in projecten)
 • Praktische verbetersuggesties voor doorontwikkeling van projectmanagement
 • Vaardigheidsontwikkeling bij individuele deelnemers

Over Bureau de Bont

Bureau de Bont is een toonaangevend business- en organisatieontwikkelings- bedrijf in de sectoren Bouw, zorg en vastgoed. We ondersteunen bedrijven met onder andere project- en procesmanagement, kwaliteitsmanagement en strategisch management. Onze aanpak staat garant voor effect en impact.

Gezamenlijk kunnen we alle rollen oppakken die nodig zijn voor succes: adviseur, trainer, coach, innovator, initiator en veranderaar: dat wat op dat moment nodig is. Ons drieluik is leidend bij alles wat we doen:

Bezoek onze website nu op bureaudebont.nl

Contact

Adresgegevens

Bent u geïnspireerd door ons aanbod? Heeft u behoefte aan meer inhoudelijke toelichting? Of wilt u met ons sparren over de uitdagingen van uw eigen project? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen, wij helpen u graag verder.

Postadres
Postbus 2621
3800 GD Amersfoort

Bezoekadres
Koningin Wilhelminalaan 12
3818 HP Amersfoort

Tel. 033 4556030
Fax. 033 4555850
www.bureaudebont.nl

Contactformulier

Uw naam *

Uw email *

Uw organisatie

Onderwerp

Uw bericht